Hva påvirker prisen på et solcelleanlegg2019-08-21T13:36:03+00:00

Hvilke faktorer påvirker prisen på et solcelleanlegg?

Lønnsomhet, ikke pris…

Når man vurderer et solcelleanlegg vil ofte prisen være et tungtveiende argument. Vårt utgangspunkt er at det ikke er prisen, men lønnsomheten i installasjonen som bør være veie tyngst. 

Det er mange faktorer som påvirker den totale prisen på et solcelleanlegg. Nedenfor har vi listet opp noen av de viktigste:

Viktige faktorer for å beregne prisen på et takmontert solcelleanlegg:

Størrelsen på anlegget

Type solcellepaneler

Type takdekke

Vinkel på taket

Høyde til takfot

Terreng og adkomst rundt bygget

Avstand til tavle/målepunkt

IT/TN-nett

Beregne pris solcelleanlegg

Størrelsen på anlegget

Anleggets størrelse er selvsagt det primære elementet for totalkostnaden. Samtidig faller prisen pr.  m2 markant med anleggsstørrelsen. Denne skaleringseffekten er det viktig å ta med seg når en skal vurdere størrelsen på anlegget. Større anlegg gir høyere pris, men fallende pristillegg pr. ekstra effekt.

Type solcellepaneler

Det finnes i hovedsak to ulike typer solcellepaneler, ut i fra hvilken teknologi som er benyttet i produksjonen. Skillet går mellom det som omtales som “poly” (polykrystallinske, noen ganger omtalt som multikrystallinske) eller “mono” (monokrystallinske). Forskjellen her pris og effekt. Mono-paneler har høyest virkningsgrad, strømeffekt og pris, mens poly-paneler er rimeligere og har noe lavere virkningsgrad. Polykrystallinske paneler er den mest benyttede paneltypen.

Monokrystallinske paneler er sorte i fargen, mens polykrystallinske er blålige. Utseende og estetikk på taket kan derfor også være et element i vurderingen ved enkelte installasjoner.

Ettersom monokrystallinske paneler har høyere virkningsgrad får man høyere effekt pr. m2. Dette kan være et viktig argument dersom man har begrenset takplass. Dersom man har tilstrekkelig med plass, velges som regel poly-paneler. Vi hjelper gjerne til med vurdere hvilken type panel som er mest egnet til den enkelte installasjon.

Type takdekke

Alt etter hva slags type dekke man har på taket finnes det ulike festesystemer. Om man har bølgeblikk, trapesplater, sandwichplater,takstein, asfaltpapp eller foliemembran spiller en rolle for kostnaden. Bølgeblikk og trapesplater gir gjerne den enkleste og raskeste montasjen og dermed den laveste montasjekostnaden.

Vinkel på taket

Flate tak og skråtak med arbeidsvennlig takvinkel er de enkleste å jobbe på, og som dermed gir den korteste montasjetiden. Bratte eller vanskelige tak krever mer montasje- og sikringstid, og øker følgelig prisen på et solcelleanlegg.

Takmonterte solceller

Høyde til takfot

Ved skråtak tak vil man trenge stillas og evt. øvrig taksikring . Dersom det er høyt til takfot (over ca 3,5m og høyere) kreves høyere stillas og mer arbeid med rigging. Dette øker totalprisen.

Terreng rundt bygget

Terreng og adkomst kan påvirke tiden for rigging av stillas og opplasting av moduler og materiell. Dersom arbeidsforholdene er krevende, vil det gå med mer tid og kostnader til både rigging og montasje. God adkomst og jevnt underlag gir tilsvarende raskere og planmessig installasjon, og ditto lavere kostnad

Avstand til tavle/målepunkt

Tilkobling av solcelleanlegget skjer ved målepunkt/strømtavle. Vekselretterne plasseres gjerne så nær solcellepanelene som mulig, mens videre kabling til tavle skjer med ordinære sterkstrømskabler. Dersom tavle og målepunkt befinner seg nær vekselretterne er dette en enkel jobb for installatøren. Er strømtavlen ugunstig plasset, kreves mer elektriker- og installasjonsarbeid, noe som vil være med på å trekke prisen opp.

IT/TN – nett

De fleste vekselretterne er konstruert for 400V trefasenett (TN-nett). Dette bygges også gradvis ut i Norge, men det er imidlertid 230V trefase (IT-nett) som dominerer mange steder. Dersom man har 230V IT-nett som standard, kreves det en transformator mellom vekselrettere og strømtavle for å få riktig spenning, fasebalanse og jording. Dette øker kostnaden i anlegget. Det finnes dog et begrenset utvalg av vekselrettere som kan kobles direkte mot 230V IT-nett. Disse kan være et godt alternativ for enkelte installasjoner fordi man da unngår ekstra kostnad til transformator. Vi tilbyr også denne typen vekselrettere.

 

Type nett påvirker prisen på et solceleanlegg
KONTAKT OSS

KONTAKT OSS

+47 48 49 44 00

post@alphasun.no

MAN – FRE

07:00 – 18:00

RINGVEGEN 23

2066 JESSHEIM